Regulaminy

I. Organizator
Organizatorem „I Bieg Wiosna” jest Robert Gadomski GADRUN, 04-534 Warszawa, ul. Potockich 112/25, NIP: 9521360579, REGON: 365213641

II. Cele
1. Rozwijanie aktywności fizycznej i ruchowej wśród społeczeństwa.
2. Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej, poprzez bieganie jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja Warszawy jako miejsca przyjaznego dla biegaczy.

III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się 06 maja 2017 r. w Lesie Sobieskiego Warszawa-Wawer.
2. Długość trasy biegu wynosić będzie ok 5 km (trasa nie ma atestu).
3. Biuro zawodów zlokalizowane zostanie w okolicy linii mety, odbiór numerów startowych będzie możliwy od godziny 9:30 w biurze zawodów.
4. Start biegu przewidziany jest na godzinę 11:00.
5. Termin lub miejsce biegu może ulec zmianie, jak również bieg może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego regulaminu lub z powodu (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania biegu z winy wyłącznie Organizatora, Organizator zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i miejsca rozgrywania biegu. O zmianie takiej Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej biegu.

IV. Limit czasu
1. Zawodników biegu obowiązuje limit czasu 45 minut.
2. Uczestnicy biegu, którzy nie zameldują się na mecie po upływie limitu czasu od startu, są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy.
3. Pomiar czasu w biegu głównym zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów przymocowanych do numeru startowego.
4. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.
5. Start wspólny dla wszystkich.

V. Punkt kontrolny
1. Punktem kontrolnym pomiaru czasu będzie linia mety.
2. Czasem końcowym, będzie czas brutto uczestników.

VI. Zasady uczestnictwa
1. W biegu na dystansie 5 km może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
3. Uwaga! Limit uczestników biegu na dystansie 5 km wynosi: 350 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić w pobliżu mety.
5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
7. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej www.protempo.pl/4-biegi-roku/, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej.
8. Udzielenie Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych własnych produktów i usług oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych o produktach i usługach Partnerów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest również wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
10. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona. Osoby bez widocznego numeru mogą zostać poproszone o zejście z trasy biegu oraz mogą być wykluczone z klasyfikacji generalnej.
11. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skracanie trasy może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika biegu.
12. Organizator zwraca uwagę Uczestników biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu oraz w jego trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.
13. Organizator biegu zwraca uwagę na to, że ruch na alejkach leśnych nie będzie zamknięty dla imprezy i zwraca się o szczególne zachowanie ostrożności w czasie biegu na innych uczestników oraz na zwierzęta występujące w lesie.
14. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w biegu.
15. Organizator zobowiązuje się do posiadania stosownego ubezpieczenia, obligatoryjnie wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
16. Uczestników Wydarzenia obowiązuje niniejszy Regulamin.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

VII. Zgłoszenie i rejestracja
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.protempo.pl/4-biegi-roku/.
2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, adres e-mail, klub.
3. Lista startowa będzie zawierała uczestników u których potwierdzono wpłatę za pakiet
startowy. Kolejność przydzielania numerów startowych zależy od kolejności odnotowanych wpłat.

VIII. Opłata Rejestracyjna oraz odbiór Pakietu Startowego
1. Uczestnictwo w biegu związane jest z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej.
2. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanym na Stronie Internetowej lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych. Data płatności liczona jest w momencie zaksięgowania jej na koncie Organizatora.
3. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Aby odebrać pakiet startowy, należy potwierdzić własnoręcznym podpisem odbiór pakietu, co będzie stanowić akceptację niniejszego Regulaminu, w tym także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w biegu. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych. Jego treść znajduje się na Stronie Internetowej.
5. W pakiecie startowym będzie znajdował się numer startowy z chipem pomiarowym oraz agrafki.

IX. Opłata rejestracyjna
Od 24 marca do 30 kwietnia 2017 rok obowiązuje jedna opłat startowa w wysokości – 35 złotych
Należność należy wpłacić na: Nr konta: 34 1140 2004 0000 3702 7639 4312 Robert Gadomski GADRUN Potockich 112/25 04-534 Warszawa podając w tytule przelewu imię, nazwisko, rok urodzenia osoby za którą dokonywana jest wpłata np. „Jan Kowalski 1985″ adres e-mail i klub oraz dopisek Bieg Wiosna.

X. Klasyfikacja i nagrody
1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowy medal oraz wodę.
2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu otrzymają puchary. W chwili obecnej z braku partnerów i sponsorów pamiątkowe puchary w kategoriach wiekowych nie są przewidziane. Kwestia ta może ulec zmianie.

XI. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując oświadczenie na adres Organizatora.
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje i datą urodzenia w każdy sposób, w jaki publikowane będą wyniki Biegu.
3. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego oraz podpisanie formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883.
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

XII. Postanowienia końcowe
1. Kontrola antydopingowa. Organizator zastrzega prawo przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród Uczestników Wydarzenia.
2. Pisemne protesty dotyczące Wydarzenia można składać na adres e-mail gadomski.r@wp.pl w ciągu 24 godzin po zakończeniu Wydarzenia. Protesty będą rozpatrywane w terminie 48 godzin od daty ich otrzymania.
3. Organizator zapewnia miejsce na depozyt.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.